Grupa
Twój koszyk

0 produktów o wartości

0.00zł

Wyszukiwarka

Magazyn:

Ilość:

Produkt został dodany do koszyka

Ok

Regulamin

Regulamin sprzedaży w platformie internetowej italiabike.pl

Obowiązujący od dnia 24.05.2018r.

 

§ 1

Słownik pojęć

 

1. Sprzedawca – THEODORE Magdalena Tuła z siedzibą w Pawłowicach nr 7, 57-200 Ząbkowice Śląskie, wpisany do Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej REGON: 022022415, NIP: 8871104907.

2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.italiabike.pl za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.

3. Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).

4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

5. Regulamin – niniejszy regulamin.

6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem formularza udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

7. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności meble.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.

2. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.

4. Sprzedawca może porozumiewać się Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt”, pocztę e-mail biuro@italiabike.pl, telefonicznie pod nr 668 348 081 pisemnie listem oraz osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

5. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.

6. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia.

7. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

8. Oferta Sprzedawcy w Sklepie obowiązuje na terenie Polski.

9. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.

10. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Kupujący musi się zarejestrować (założyć konto w Sklepie). Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu.

11. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).

 

§ 3

Składanie zamówień

 

1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień za pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając interaktywny formularz oraz potwierdzając Zamówienie poprzez pocztę e-mail.

2. W celu złożenia Zamówienia poprzez serwis Sklepu należy w pierwszej kolejności dodać wybrany towar do koszyka i wybrać opcję „Idę do kasy”. Następnie należy postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi w serwisie Sklepu, aż do kliknięcia przycisku „Wyślij zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

3. Po wypełnieniu interaktywnego formularza poprzez serwis Sklepu Kupujący otrzymuje niezwłocznie (w ciągu 1 dnia roboczego) e-mail – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami oferty. Jednocześnie w e-mailu znajduje się prośba o potwierdzenie oferty przez Kupującego. Kliknięcie przez Kupującego w link znajdujący się w e-mailu w ciągu 48 godzin od otrzymania maila oznacza potwierdzenie złożenia Zamówienia. Kupujący w ten sam sposób może anulować Zamówienie (klikając w link zamieszczony w e-mailu).

4. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności: 1) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze 73 2490 0005 0000 4500 6746 6056 gotówką lub za pobraniem.

5. Kupujący dokonujący zapłaty przelewem powinien zapłacić za Towar wraz z kosztami dostawy w terminie 2 dni od dnia potwierdzenia złożenia Zamówienia określonego zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

6. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w trakcie procedury składania Zamówienia (w interaktywnym formularzu Zamówienia). Ponadto koszty dostawy zostały uwidocznione w zakładce każdego Towaru. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego.

 

§ 4

Realizacja zamówień

 

1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza Zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie Zamówienia).

2. W przypadku, gdy Kupujący nie wybrał opcji płatności za całe Zamówienia przed jego realizacją (przelewem), warunkiem przyjęcia do realizacji Zamówienia o wartości powyżej 1000,00 zł jest dokonanie przez Kupującego przedpłaty za zamówiony Towar – w wysokości 30 % wartości Towaru.

3. Przy każdym Towarze podana jest informacja o terminie, w którym Towar będzie dostępny.

4. Sprzedawca realizuje Zamówienie w terminie wskazanym w zakładce każdego Towaru, tj. od 2 do 45 dni roboczych od dnia potwierdzenia Zamówienia lub od dnia zaksięgowania na koncie Sprzedawcy przelewu dokonanego przez Kupującego (w przypadku płatności przelewem).

5. Przeciętny czas dostarczenia Towaru do Kupującego to 48 godzin do chwili zrealizowania Zamówienia (tj. odebrania Towaru z magazynu Sprzedawcy).

6. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce.

7. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem Poczty Polskiej,  firmy kurierskiej (przesyłka ubezpieczona) lub własnym transportem.

8. Kurier nie dostarcza przesyłek o masie przekraczającej 5 kg „pod drzwi”. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest do odbioru przesyłki z pojazdu kuriera.

9. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).

10. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera i niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Kupujący może także odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

 

§ 5

Rękojmia i gwarancja

 

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.

2. Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.

3. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Sprzedawcy lub za pomocą poczty e-mail na adres: biuro@italiabike.pl

4. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

5. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.

6. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.

7. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy.

8. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

9. W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

10. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

11. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy dokument zostanie do Towaru dołączony.

12. Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym.

Termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania Towaru Kupującemu, chyba że dokument gwarancyjny stwierdza inaczej.

 

§ 6

Odstąpienie od umowy

 

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się tutaj, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

4. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.

7. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

10. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta, Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni bez podania przyczyny.

 

§ 7

Ochrona danych osobowych i prywatności

 

1. Kupujący wypełniając formularz rejestracji oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.

2. Wypełniając formularz rejestracji Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie Administratorem danych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 7  ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.

6. Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych).

7. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” w serwisie Sklepu.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu wloskiezakupy.pl i wszystkie do niego dołączone sklepy jak to zostało wyszczególnione powyżej. (zakładka „Regulamin sklepu”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 24.05.2018 r. Regulamin obowiązujący do tego dnia jest opisany nizej.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:

1) udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 8 ust. 3 Regulaminu,

2) przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail,

3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.

 

 

Regulamin sprzedaży w sklepach internetowych grupa wloskiezakupy.pl
Obowiązujący do dnia 24.05.2018 r.

§ 1
Słownik pojęć

Sprzedawca – THEODORE Magdalena Tuła z siedzibą w Pawłowicach nr 7, 57-200 Ząbkowice Śląskie, wpisany do Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej REGON: 022022415, NIP: 8871104907.
Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod główną domeną www.itali8abike.pl

Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (zawierająca umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
Regulamin – niniejszy regulamin.
Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem formularza udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, wsystkie w danej ofercie sklepu.
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę towarów.

§ 2
Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklepy w chwili składania zamówienia.
Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
Oferta Sprzedawcy w Sklepie obowiązuje na terenie Polski.
Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzania oraz wycofania towarów, udzielania rabatów na poszczególne towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą zamówień, które zostały złożone.
W celu złożenia zamówienia w Sklepie Kupujący musi się zarejestrować (założyć konto w Sklepie). Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu.
Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o towarze).

§ 3
Składanie zamówień

Sprzedawca umożliwia składanie zamówień za pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając interaktywny formularz oraz potwierdzając zamówienie poprzez pocztę e-mail.
W celu złożenia zamówienia poprzez serwis Sklepu należy w pierwszej kolejności dodać wybrany towar do koszyka i wybrać opcję „złóż zamówienie”. Następnie należy postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi w serwisie Sklepu.
Po wypełnieniu interaktywnego formularza  poprzez serwis Sklepu Kupujący otrzymuje e-mail – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami oferty. Jednocześnie w e-mailu znajduje się prośba o potwierdzenie oferty przez Kupującego. Kliknięcie przez Kupującego w link znajdujący się w e-mailu w ciągu 48 godzin od otrzymania maila oznacza potwierdzenie złożenia zamówienia. Kupujący w ten sam sposób może anulować zamówienie (przesyłając   w e-mailu informacje o anulowaniu zamówienia).
Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
gotówką za pobraniem
Kupujący powinien opłacić zamówienie w terminie 2 dni od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
Firma Italiastyle Radosław Mielecki pobiera zaliczkę w wysokości 30% wartości zamawianego towaru, pozostała płatność w zależności od wybranej opcji płatności

Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w trakcie procedury składania zamówienia (w interaktywnym formularzu zamówienia). Ponadto koszty dostawy zostały uwidocznione w zakładce każdego towaru. Koszty dostawy doliczane są do ceny towaru i ponoszone są przez Kupującego.

§ 4
Realizacja zamówień

Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie zamówienia).
W przypadku, gdy Kupujący nie wybrał opcji płatności za całe zamówienia przed jego realizacją (przelewem), warunkiem przyjęcia do realizacji zamówienia o wartości powyżej 1000,00 zł jest dokonanie przez Kupującego przedpłaty za zamówiony towar – w wysokości 30 % wartości towaru.
Przy każdym towarze podana jest informacja o terminie, w którym towar będzie dostępny.
Sprzedawca realizuje zamówienie w terminie wskazanym w zakładce każdego towaru, tj. od  3 do 45 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia lub od dnia przelewu dokonanego przez Kupującego (w przypadku płatności przelewem), pod warunkiem że Kupujący, będący konsumentem, wyrazi zgodę na taki termin realizacji.
Zamówienia złożone przez Kupujących niebędących konsumentami realizowane są w terminie od 3 do 45 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia lub od dnia przelewu dokonanego przez Kupującego (w przypadku płatności przelewem).
Przeciętny czas dostarczenia towaru do Kupującego to 48 godzin do chwili zrealizowania zamówienia (tj. odebrania towaru z magazynu Sprzedawcy).
Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z towarem lub w oddzielnej przesyłce.
Sprzedawca realizuje dostawę towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej (przesyłka ubezpieczona)  lub własnym transportem.
Kurier nie dostarcza przesyłek o masie przekraczającej 5 kg „pod drzwi”. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest do odbioru przesyłki z pojazdu kuriera.
Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera i niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Kupujący może także odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

§ 5
Reklamacja i gwarancja

Kupującemu, z tytułu niezgodności towaru z umową lub z tytułu rękojmi za wady, przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.
Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Sprzedawcy lub za pomocą poczty e-mail: biuro@wloskiezakupy.pl
Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą telefonicznie  lub za pośrednictwem poczty e-mail – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.
Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie fotografii uszkodzonego towaru oraz dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
W przypadku umów zawartych z Kupującymi mającymi status konsumenta, reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.
W przypadku reklamacji składanych przez Kupujących niebędących konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją będzie pokrywał Kupujący niebędący konsumentem.
Uprawnienia konsumenta wynikające z niezgodności towaru z umową lub Kupującego niebędącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym (o ile taki dokument jest dołączony do towaru).
Z uwagi na indywidualny charakter towarów ich rzeczywisty wygląd i kolorystyka mogą nieznacznie różnić się od wyświetlanych w serwisie Sklepu. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób uprawnień Kupujących przysługujących im na podstawie kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

§ 6
Odstąpienie od umowy

Kupujący mający status konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od
dnia odebrania towaru przez konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
dostarczania prasy,
usług w zakresie gier  hazardowych.
W razie odstąpienia konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
Konsument, który odstąpił od umowy wysyła towar do Sprzedawcy na własny koszt; koszt ten nie podlega zwrotowi.
Koszty towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przy zakupie towaru przez konsumenta zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
Kupujący nieposiadający statusu konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.


§ 7
Ochrona danych osobowych i prywatności

Kupujący wypełniając formularz rejestracji oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Wypełniając formularz rejestracji Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 7  ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.
Szczegółowe informacje w zakresie ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „regulamin” w serwisie Sklepu.

§ 8
Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Serwisu www.wloskiezakupy.pl i wszystkich sklepach do niego podłączonych (zakładka „Regulamin”).
]]>
Masz pytanie? Zadzwoń.
668 348 081